Kat malikleri Kuruluna Davet Mektubu Örneği 

 

…………Apartmanı Kat Maliklerine 

Kat malikleri kurulu,aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere .././… günü saat..’da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır. 

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde,ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın.././…Günü saat…’da aynı yerde yapılacaktır. 

Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur …/../… 

Gündem: 

1)Açılış,yoklama ve toplantı Divan başkanı’nın ve üyelerin seçimi. 

2)Başkanlık divanına imza yetkisi verilmesi 

3)Gündemin okunması ve ilaveler 

4)Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması;hesapların görüşülmesi ve yöneticinin ibrası. 

5)Yeni yönetici ve denetçi seçimi. 

6)Dilekler. 

7)Kapanış 

…..Apartmanı Yöneticisi 

(Ad,Soyad,İmza) 

———————————————————— 

VEKALETNAME 

…………….. Sitesi kat malikleri kurulu divan başkanlığına Sitemizin ……………….tarihinde yapılacak olan kat malikleri kurulu toplantısında beni temsile (Kat Malikimiz / Birinci derece akrabam) …………… ………….. …………… …… …………… ………… vekil olarak tayin ettim. 

…………….. nolu kat maliki 

Adı Soyadı: 

İmza 

Not. 

1.Bir kat maliki diğer kat maliki veya 1. derece akrabası tarafından temsil edilir. 

2.Bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, içlerinden birine vekalet vererek bu kişi tarafından temsil edilirler. 

3.Birden fazla bağımsız bölüm sahibi her bölüm için bir oy hakkına sahiptir. 

4.Vefat eden kat malikini veraset ilamı ile birlikte aralarından seçecekleri kişi temsil eder.