Dilekçeler

…………………………..SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

 

DAVACI : (Yöneticinin Adı Soyadı,Adresi) 

 

DAVALILAR    : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi) 

(Veya kiracının Adı-Soyadı Adresi) 

 

KONUSU : Kat Maliki(veya kiracı)bulunan davalının ana gayrimenkulün genel giderlerinden payına düşen …………………….TL.nin % 10 Gecikme zammıyla tahsilinin sağlanması. 

 

OLAY :Yöneticisi bunduğum…………………..ili………………………ilçesi ………..mahallesi ………….. caddesi ……………. sokakta ……ada ……….. parselde bulunan ……kapı numaralı apartmanın ….nolu bağımsız bölüm maliki(veya kiracı)olan davalı Anagayrimenkulün genel gider payı olarak toplam…………..TL. Borcunu ödememiştir.Ödemenin sağlanması için işbu dava açılmış bulunmaktadır. 

 

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.22,33 ve ilgili mevzuat. 

 

DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu kararı İhtarname ve diğer deliller. 

 

SONUÇ VE İSTEK : Kat maliki(veya kiracı) bulunan davalının anagayrimenkulün 

Genel giderlerinden payına düşen………………TL.nin % 10 Gecikme zammıyla tahsilinin sağlanması ve yargılama giderlerinin davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim.(Tarih…../…../…….) 

Yönetici 

 

(Adı-Soyadı,İmza) 

 

 

TAKİP TALEBİ 

 

Esas Kayıt No. Tarihi 

 

1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ………… …………… …………… …………… ………….ve ikametgahı, alacaklı yabancı memlekette ………. ………….. …………. …………….. …………. oturuyorsa türkiye’de göstereceği ……….. ………… ……………. …………… ………….. ikametgahı ………. ……….. …………. …….. ……….. ………… 

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin ………. ………….. …………. …………… ……….. ……..adı, soyadı ve ikametgahı ………….. ………… …………. ……….. …………. 

3- Takip terekeye karşı açılmışsa mirasçıların adı,soyadı ve ikametgahı ………… ………. ……….. ………. ……….. …………….. 

4- Alacağın veya talep olunan teminatın cins ………… ………. ………. ………. ………. ………….. ve Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda ……….. ……….. ………….. ………….. faiz miktarı ve işlemeye başladığı gün ………… …………… ……… ….. 

5- Menkul rehni veya ipotekle temin edilmiş ……….. ……………… …………… …………. …………. olan bir alacak talebinde merhunun ne ………… ………… …………… …………… …….. olduğu merhun üçüncü şahıslar tarafından ………… ………… ……………. ………….. ………… verilmiş veya mülkiyeti üçüncü şahsa geçmiş ……. …………… ……….. ………… …………. ……….. ise adı, soyadı …………. ………….. ………….. ………….. 

6-Takip, ilama veya takip hükmündeki belgeye ………… ………….. …………….. ………… …………. müstenit ise ilam veya belgeyi veren makamın ………. ………… …………… …………. ……… adı, ilam veya belgenin tarihi, nosu ve özeti ……….. ………….. ……………. …………… …………… 

7-Adi veya hasılat kiralarına ait takip talebi …………. ………….. …………… ……….. …………. 

8-Tevdi edilen senet (poliçe, emre muharrer senet, çek)in tarih ve numarası, özeti senede müstenit değilse borcun sebebi ……….. ………… ……….. …………… …………………. 

9-Alacaklının takip yollarından hangisini talep eylediği ……….. ………… ……. ……………….. ……….. ……… Yukarıda (……….) bentte yazdığım hakkımın alınmasını talep ederim. 

 

(Tarih…./…./……../) 

Alacaklı veya vekilinin imzası 

 

 

……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE  

 

DAVACI : (Yönetici Adı Soyadı,Adresi) 

 

DAVALILAR     : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi) 

 

KONUSU : Kat maliki bulunan davalının bağımsız bölümünün……………….. (çekilmez hal yazılır)…………….sebebiyle mülkiyet hakkının devri. 

 

OLAY : Yöneticisi bulunduğum……………ili…………..ilçesi 

…………….mahallesi…………..caddesi………….sokakta …………ada………..parselde bulunan……kapı numaralı apartmanın……nolu bağımsız bölüm maliki olan davalının, …………….(çekilmez hal yazılır)……………sebebiyle,bağımsız bölümünün diğer kat maliklerine arsa payları oranında mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır. 

Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren Kat malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur. 

 

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.25 ve ilgili mevzuat. 

 

DELİLLER : Tapu sicil kaydı,yönetim planı,kat malikleri kurulu kararı,ihtarname ve diğer deliller. 

 

SONUÇ VE İSTEK : Davalı kat malikinin…….nolu bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla,mülkiyetinin diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve yargılama giderlerinin davalıya Ödettirilmesini arz ve talep ederim.(Tarih…../…../…….) 

Davacı(Adı-Soyadı,İmza) 

 

EKLER : 

1- Kat maliklerinin,adı soyadı ve arsa payları listesi. 

2- Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı. 

 

VİLAYET(VEYA KAYMAKAMLIK)MAKAMINA ……………………… 

 

ŞİKAYETÇİ : (Adı Soyadı,Adresi) 

 

ŞİKAYET EDİLEN : (Adı-Soyadı,Adresi) 

 

KONUSU :………….ili…………..ilçesi………….. mahallesi …………. .caddesi ……………sokakta……….ada………..parselde bulunan……kapı numaralı,apartmanın paydaşlarındanım. Bitişik apartman komşumuz şikayet olunan şahıs bir bölümünü özel aracının garajı olarak kullanmaktadır Bütün ikazlarımıza rağmen 10 günden beri bu fiili durumu kaldırmamakta ısrar etmektedir. 

3091 sayılı”Taşınmaz mal zilliyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi hakkında kanun”un 4.maddesine göre tecavüzün men’ine karar verilerek yasal işlemlerin yapılmasını arz ederim. 

 

……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

 

DAVACI : (Adı soyadı,Adresi) 

 

DAVALILAR : (Kat malikinin Adı-Soyadı,Adresi) 

 

KONUSU : Kat Maliki bulunan davalı kat maliklerinin olurunu almadan bağımsız bölümünün balkonunu genişletmiş bulunmaktadır. yapılan bu müdahalenin önlenerek eski haline dönüştürülmesi talep edilmektedir. 

 

OLAY : ……………ili…………..ilçesi ………….. mahallesi………….. caddesi ……………sokakta……….ada………..parselde bulunan……kapı numaralı, apartmanın paydaşlarındanım. Davalıya ait bağımsız bölümün salon balkonu plan dışı olarak Kat maliklerinin oluru alınmadan büyütülerek kat mülkiyeti Kanununun 19.maddesine muhalefet edilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu bağımsız bölümün Eski haline getirilmesi için dava açılmış bulunmaktadır. 

 

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.19,33 ve ilgili mevzuat. 

 

DELİLLER : Tapu sicil kaydı,keşif,bilirkişi incelemesi ve diğer deliller. 

 

SONUÇ VE İSTEK : Davalıya ait bağımsız bölümün salon balkonu plan dışı olarak Kat maliklerinin oluru alınmadan büyütülmesi nedeniyle bu müdahalenin önlenmesi,söz konusu balkonun eski haline getirilmesi ve yargılama giderlerinin Davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim. (Tarih…../…../…….) 

Davacı(Adı-Soyadı,İmza) 

 

 

……………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

 

DAVACI : (Adı Soyadı,Adresi) 

 

DAVALILAR : (Kat Malikinin Adı-Soyadı,Adresi) 

 

KONUSU : Paydaşı bulunduğum ana gayrimenkulün ortak yerine davalı tarafından yapılan odunluğun kaldırılması. 

 

OLAY :…………… ili………….. ilçesi………….. mahallesi ………….. caddesi …………… sokakta………. ada……….. parselde bulunan …… kapı numaralı,apartmanın davalı ile birlikte paydaşıyım. 

Ana gayrimenkulümüzün ortak yerlerinden olan bahçede davalı tarafından kendisi için odunluk yapılmıştır.Uyarı ve ikazlarımıza rağmen odunluğun kaldırılması taleplerimizi kabul görmediğinden 

Yukarıda açıklanan nedenlerle dava açılmış bulunmaktadır. 

 

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.15,33 ve ilgili mevzuat. 

 

DELİLLER : Tapu sicil kaydı,keşif,bilirkişi incelemesi ve diğer deliller. 

 

SONUÇ VE İSTEK : Ana gayrimenkulümüzün ortak yerlerinden olan bahçede davalı tarafından kendisi için yapılan odunluğun kaldırılması,ortak yere yapılan bu müdahalenin önlenmesi ve yargılama giderlerinin Davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim. 

(Tarih…../…../…….) 

 

Davacı(Adı-Soyadı,İmza) 

 

 

………………………SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE 

 

DAVACI : (Adı Soyadı,Adresi) 

 

DAVALI Hasımsız. 

 

KONUSU :  Ana gayrimenkulümüze yönetici atanması. 

 

OLAY :  ……………ili…………..ilçesi ……………. mahallesi ………….. caddesi …………. sokakta ……….. ada ……….. parselde bulunan …… kapı numaralı anagayrimenkulün paydaşıyım. 

Kat malikleri kurulunca yönetici seçimi konusunda anlaşma sağlanamadığından, yönetici seçilememiştir.Sözkonusu yöneticinin mahkemenizce atanması hususunda dava açılmış bulunmaktadır. 

 

HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.33,34 ve ilgili mevzuat. 

 

DELİLLER Tapu sicil kaydı,yönetim planı ve diğer deliller. 

 

SONUÇ VE İSTEK : Paydaşı bulunduğum ana gayrimenkule kat malikleri arasından veya dışarıdan bir yönetici atanmasını arz ve talep ederim.(Tarih…../…../…….) 

 

Davacı(Adı-Soyadı,İmza) 

 

 

……………………. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE 

 

 

DAVACI :  

 

VEKİLİ :  

 

DAVALI :  

 

DAVANIN DEĞERİ : ……………..-TL 

 

 

 

KONU : Apartman Yöneticisi Atanması İstemimizdir. 

 

AÇIKLAMALAR : 

 

1-  

2-  

3-  

 

YASAL NEDENLER : Kat Mülkiyeti Kanunu m.34/6, BK, HUMK ve Sair Yasal Mevzuat. 

 

DELİLLER :  Yönetim Planı, Karar Defteri ve sair delil. 

 

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin oturmakta olduğu ………… Apartmanına mahkemenizce Yönetici atanmasına karar verilmesini bilvekale talep ederiz. 

 

 

DAVACILAR VEKİLİ  

Avukat